White Chocolate Raspberry Macaron

Berry Macaron, Berry Coulis, Cream Mousseline, Whipped White Ganache, White Chocolate Glacage & Chocolate Decor.

CALL TO ORDER

DETROIT

BIRMINGHAM

ANN ARBOR